ေ၀႔ခြ်မ္ ဟင္းရြက္ဟင္းခ်ိဳမႈန္႕ကို ထူးျပည္႔စံု ကုမၸဏီမွ တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံ ျဖန္႕ခ်ီေပးေနပါသည္။

WEI CHUAN

Since our establishment in 1953, Wei Chuan has been dedicating efforts to develop various healthy and delicious foods in Taiwan. As a leading food manufacturer in the industry, we commit ourselves to provide safe and convenient products to all our customers, and on the other hand, to promote the beauty of the oriental food culture to the world. We adheres to the philosophy of “from the people, to the people, giving back to the society, sustainable operation” We actively support the concept of total quality control” from the farm to table” and strictly abided by the consumer food safety principles. While improving production efficiency , we also continuously implement energy saving and emission reduction to ensure a safe and healthy living environment for our future generations. As we continues to promote integrity and excellence in our management, we adopt a global vision which will continue to define us as one of the most trusted food manufacturers in the world.

Our Products